Mitsubishi

Mitsubishi

Page 2 of 10
60 X Flex - 46", .335" tip (68gm) 4B2M -
Favorite
70 S Flex - 46", .335" tip (75gm) 4B1M -
Favorite
70 X Flex - 46", .335" tip (76gm) 5C1M -
Favorite
Mitsubishi Kuro Kage Black HBP 2nd Gen Wood Shafts
Favorite
50 A Flex - 46", .335" tip (57gm) 2D2S -
Favorite
50 R Flex - 46", .335" tip (57gm) 3B2S -
Favorite
60 R Flex - 46", .335" tip (65gm) 3B2M -
Favorite
60 S Flex - 46", .335" tip (65gm) 4B2M -
Favorite
60 X Flex - 46", .335" tip (68gm) 5B1M -
Favorite
Mitsubishi Kuro Kage Black 2nd Gen Hybrid Shafts
Favorite
80 R Flex - 42", .370" tip (80gm) 3B1M -
Favorite
80 S Flex - 42", .370" tip (82gm) 4B1M -
Favorite
Page 2 of 10